Home

Trang Chính

Bản Tin

Sinh Hoạt

Tham Luận

Hoài Băo Quê Hương

Văn Học Nghệ Thuật

Thư Tín

Bài vở xin gửi về địa chỉ sau đây:
3108 E. Sawyer St.
Long Beach, CA 90805

                                                                  

 

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH
TỔNG HỘI CSV/QGHC

 ________________

        - Chiếu nhu cầu sinh hoạt chung và t́nh tương thân tương trợ của CSV/QGHC,

        - Chiếu Biên bản ngày …….. đúc kết ư kiến, quyết định của các Hội CSV/QGHC về h́nh thức hoạt động chung cho tập thể CSV/QGHC;

        Các Hội CSV/QGHC có tên duới đây đồng thuận:

                                               QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH :

    Điều 1. Tổ Chức – Danh Xưng

    Tổ chức sinh hoạt chung của tập thể cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh có danh xưng là “Tổng Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh”, viết tắt là “TH/CSV/QGHC”.

    Điều 2. Tôn Chỉ - Mục Đích

    Tổng Hội CSV/QGHC có tôn chỉ và mục đích như sau:

    1. Chấp nhận và theo đuổi chính nghia Quốc Gia và lư tuởng tự do dân chủ,

    2. Củng cố và phát triển t́nh tương thân tương trợ của các CSV/QGHC đối với các cựu giáo sư, các đồng môn và gia đinh.

    3. Điều hành và sinh hoạt trên căn bản tôn trọng quyền lợi chung, lập truờng chung của tập thể CSV/QGHC.

    Điều 3. Gia Nhập – Thành Viên

    Các Hội CSV/QGHC tại các quốc gia/liên bang/tiểu bang trên thế giới đều có thể tự nguyện gia nhập và là thành viên của Tổng Hội CSV/QGHC, gọi tắt là “Hội thành viên”. Các cá nhân CSV/QGHC tai những nơi không có hội CSV/QGHC có thể tự nguyện gia nhập với tư cách “thành viên độc lập”, các thành viên này không có quyền đầu phiếu.

    Điều 4. Cơ Cấu

    1. Tổng Hội CSV/QGHC đuợc điều hành bởi một Văn pḥng Điều Hợp (VPĐH) đuợc qui định ở điều 5 duới đây và gồm có các thành viên như sau:

              a/. Tổng Thư Kư Văn Pḥng Điều Hợp

              b/. Ủy viên liên lạc và xă hội

              c/. Ủy viên truyền thông và báo chí.

    2. Chủ tịch các Hội thành viên họp thành Hội đồng Cố vấn có nhiệm vụ theo dơi và cố vấn cho Tổng Thư Kư VPĐH những khi cần.

    3. Chủ Tịch đương nhiệm của Hội thành viên phụ trách điều hợp đương nhiên là Tổng Thư Kư Văn Pḥng Điều Hợp có nhiệm vụ phối hợp các sinh hoạt cho Tổng Hội và đại diện cho Tổng Hội khi cần. TTK đuợc phụ tá bởi 2 Ủy viên như đă liệt kê ở đoạn 1 do Tổng Thư Kư tuyển chọn. Nếu nhu cầu đ̣i hỏi VPĐH có thề có hơn 2 Ùy viên.

    4. Nhiệm kỳ của Văn pḥng Điều Hợp là hai (02) năm.

    Điều 5. Điều Hành

    Sinh hoạt chung cho tập thể CSV/QGHC sẽ đuợc một Hội thành viên đảm trách điều hợp theo nguyên tắc luân phiên như sau:

    1. Các Hội thành viên đồng ư lập một danh sách theo thứ tự luân phiên phụ trách VPĐH để điều hành hoạt động chung của Tổng Hội. Hội thành viên nào nếu xét thấy không đủ nhân sự, phương tiện để chu toàn nhiệm vụ chung có thể tự nguyện không đứng tên trong danh sách luân phiên.

    2. Thứ tự luân phiên đuợc định bằng cách bốc thăm hoặc theo mẫu tự tên của các Hội CSV/QGHC địa phuong.

    3. Để thực hiện sự liên lạc cho tập thể CSV/QGHC, Văn Pḥng Điều Hợp thiết lập 1 hộp thư egroups chung và 1 trang mạng điện tử chung (website) và do VPĐH bảo quản và cập nhựt sẳn sàng cho các Hội thành viên, các đồng môn truy cập lấy tin tức, thông báo, cũng nhu thơ văn, tham luận do các giáo sư và đồng môn sáng tác.

    Điều 6. Hoạt Động Chung

    1. Các hoạt động chung sau đây có tính cách huớng dẫn, việc thực hiện tùy khả năng, phương tiện của Văn Pḥng Điều Hợp :

        a/- Bản Tin Điện tử: VPĐH tập trung Bản Tin nội bộ của các Hội thành viên, và thông báo tin tức của các đồng môn rồi đúc kết, và phổ biến Bản Tin định kỳ của Tổng Hội đến các Hội thành viên và tất cả đồng môn mỗi 3 tháng qua egroups hoặc/và trong mục Tin đặc biệt tại web site chung.

        b/- Trợ giúp: Khi biết đuợc tin tức vui buồn về các giáo sư, về các đồng môn & gia đinh hoặc tin lâm trọng bệnh, nguy khốn cần tương trợ, hay qua đời, VPĐH phổ biến rộng răi để các đồng môn chia xẻ và tùy tâm chung góp, trợ giúp.

        c/- Đặc san: nếu VPĐH có phương tiện có thể ra Đặc san Tết, hoặc trong  các dịp đặc biệt.

        d/- Tổ chức hội ngộ tất cả CSV/QGHC toàn thế giới (nếu đuợc).

        e/- Phát biểu lập truờng chung của tập thể CSV/QGHC liên hệ t́nh h́nh đặc biệt của nuớc nhà phải đuợc đa số quá bán tổng số Hội thành viên đồng ư (mổi Hội thành viên cần hội ư trươc với hội viên của ḿnh để lấy quyết định chung).

    2. Chi phí hoạt động VPĐH do Hội thành viên điều hợp đảm nhận, trừ khi có dự án đặc biệt đuợc các Hội thành viên chuẩn thuận th́ chi phí cho dự án do các Hội thành viên đóng góp.

    Điều 7. Tu Chính

    1. Các Điều trong Quy Chế này có thể đuợc tu chính theo đề nghị của 1/3 tổng số Hội thành viên.

    2. Đề nghị tu chính phải gởi cho TTK/VPĐH để đuợc phổ biến đến các Hội thành viên. Các Hội thành viên có tối đa 2 tháng để hội ư với hội viên của ḿnh và thông báo quyết định chung về Đề nghị tu chinh cho VPĐH để làm tổng kết.

    3. Biểu quyết tu chính phải đạt tỉ số quá bán tổng số Hội thành viên hiện hành và VPĐH phải phổ biến Bản Quy Chế Tu Chính đến tất cả thành viên.

    Điều 8. Vi Phạm

    1. Truờng hợp một Hội thành viên nào có hành động trái tôn chỉ, mục đích chung của Tổng Hội CSV/QGHC, Tổng Thư Kư VPĐH sau khi hội ư với tất cả Hội thành viên, sẽ lưu ư việc vi phạm và xác định lập truờng chung của tập thể.

    Điều 9. Giải Thể

    1. Tổng Hội CSV/QGHC có thể đuợc giải thể nếu có quá bán tổng số hội thành viên đề nghị.

    2  Đề nghị giải tán phải đuợc gửi đến tất cả Hội thành viên để nghiên cứu tối thiểu 2 tháng truớc ngày biểu quyết để các Hội thành viên hội ư với hội viên của ḿnh và lấy quyết định chung;

    3. Biểu quyết giải thể Tổng Hội phải đạt tỉ số 2/3 tổng số Hội thành viên.

    Quy Chế Điều Hành này gồm tất cả tám (09) điều và

                                                      Làm tại …………… ngày ….. tháng …. năm 2012.

                                                              Hội Thành Viên                

    Hội Nam Cali                        Hội  Texas                       Hội Miền Đông

    Hội Boston                           Hội Florida                      Hội Oregon

    Hội Washington State            Hội Ontario/Canada        Hội Liên bang Úc

    Hội New South Wales/Úc      Hội Queenland/Úc           Hội Victoria/Úc               

    Hội Montreal, Canada.          Hội Vancover, Canada    Hội Minnesota

    Hội Bắc Cali                         Hội Sacramento                Hội San Diego

 

Copyright @ 2005 quocgiahanhchanh.com
Webmaster@tranbachthu