Quốc Gia Hành
Chánh    >> Home


Lịch Sử Trường Quốc Gia Hành Chánh

     Trường Quốc Gia Hành Chánh được thành lập từ năm 1952 tại Đà Lạt và được đặt trực thuộc Bộ Quốc Gia Giáo Dục do Nghị Định số 246-Cab/SG ngày 7-4-1952.
     Năm 1954 Trường Quốc Gia Hành Chánh được cải tổ và đặt trực thuộc Phủ Thủ Tướng do Nghị Định số 560-PTT/TTK ngày 22-8-1954.
     Năm 1955, Trường Quốc Gia Hành Chánh dời về Sài G̣n do Nghị Định số 483-TTP/TTK ngày 9-8-1955. Trường được đổi danh hiệu thành Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và đặt trực thuộc Phủ Thủ Tướng. Đến năm 1957, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh đặt trực thuộc Phủ Tổng Thống. Sau đó, từ năm 1966 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh đặt trực thuộc Phủ Thủ Tướng cho đến ngày 23-6-1973 với Sắc lệnh số 583-TT/SL của Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa cải danh Học Viện Quốc Gia Hành Chánh thành Trường Quốc Gia Hành Chánh và đặt trực thuộc Phủ Tổng Ủy Công Vụ.
      Tính đến cuối năm 1973, Trường đă đào tạo được:

                        -1630 Sinh Viên Đốc Sự tốt nghiệp (từ khóa Đà Lạt đến khóa 19)

                        -323 Sinh Viên Cao Học tốt nghiêp (từ khóa 1 đến khóa 8)

                        -622 Sinh Viên Tham Sự (từ khóa 1 đến khóa 5)

                        -189 Sinh Viên Tham Sự Sắc Tộc tốt nghiệp (5 khóa)

      Ngoài ra, số Sinh Viên chưa tốt nghiệp, c̣n đang theo học tại Trường lúc bấy giờ gồm có:

                        -161 Sinh Viên Cao Học (khóa 9 và 10)

                        -316 Sinh Viên Đốc Sự (khóa 20,21 và 22)

                        -50 Sinh Viên Tham Sự Đặc Biệt

     Ngoài các Ban Cao Học, Đốc Sự và Tham Sự, Trường c̣n mở các lớp Năng Lực Hành Chánh buổi chiều dành cho Công Chức, Quân Nhân và Dân chúng muốn học hỏi các kiến thức căn bản về Hành Chánh, Kinh Tế và Tài Chánh..

            Từ ngày thành lập Trường đă được điều khiển bởi các vị sau đây:

                        -Ô. Nguyễn văn Quí                 Giám Đốc:            1952 – 1954

                        -Ô. Trần Cửu Chấn                  Giám Đốc:            1954 – 1955

                        -GS. Nghiêm Đằng                   Phó Giám Đốc:     1954 – 1955

                                                                        Phó Viện Trưởng: 1955 – 1969

                        -GS. Vũ Quốc Thông               Viện Trưởng:        1955 – 1963

                        -GS. Nguyễn văn Bông             Viện Trưởng:        1964 – 1971

                        -GS. Trần văn Binh                   Phó Viện Trưởng: 1969 – 1971

                                                                        Viện Trưởng:         1971 – 1972

                        -GS. Nguyễn Quốc Trị              Viện Trưởng:         1972 – 1973

                        -GS. Trương Hoàng Lem          Phó Viện Trưởng:  1972 – 1973

                        -GS. Trương Ngọc Giàu           Phó Viện Trưởng:   1973